Väznica Košice Šaca

  • Implementation period
    6/2020-11/2020
  • Location
    Košice
Construction description:

Účelom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy v zmysle odporúčaní energetického auditu nad rámec splnenia min. požiadaviek na energetickú hospodárnosť.

Tento cieľ sa dosiahne:

– zlepšením tepelno-technických vlastností obalových konštrukcií (obvodový plášť, strechy)
– znížením tepelných strát vetraním rekuperáciou
– inštaláciou zariadení obnoviteľných zdrojov energie v budove (tepelné čerpadlá, slnečné kolektory)
– úpravou a vyregulovaním vykurovacieho systému
– modernizáciou osvetlenia výmenou za svietidlá s nízkou spotrebou el. energie
Navrhované úpravy majú charakter významnej obnovy budovy. Obnova bude zameraná iba na obalové konštrukcie a úspory energií a nebude mať vplyv na účel využitia a dispozíciu vnútorných priestorov.