Zníženie energetickej náročnosti objektu SOŠ Technická Humenné

  • Objednávateľ
    Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
  • Realizácia
    02/2019 – 01/2020
  • Lokalita
    Humenné
Popis stavby:

Predmetom stavby je zníženie energetickej náročnosti objektu, ktorý zahŕňa zateplenie fasád a strechy, úpravu svetelných rozvodov s výmenou svietidiel, úpravy na bleskozvode, zdravotechnických rozvodov – pripojenie TUV na úsporný zdroj, odstránenie príčiny zamákania suterénu – dažďové zvody a ich pripojenie na kanalizáciu, riešenie VZT a rekuperácie.