BETPRES, s.r.o.

Služby

V zmysle druhu stavieb zameriava spoločnosť BETPRES, s.r.o. svoje stavebné aktivity na realizáciu:
Cena eurostav

Občianskej a bytovej výstavby

 • administratívne a obytné budovy
 • polyfunkčné objekty
 • zdravotnícke a školské zariadenia
 • objekty športového charakteru
 • autosalóny
 • obchodné centrá a supermarkety
 • rekonštrukcia kultúrnych pamiatok

Inžinierskych stavieb

 • kanalizácie a vodovody
 • prečerpávacie stanice a čistiarne odpadových vôd
 • skládky odpadov
 • spevnené plochy
 • parkoviská, komunikácie

Priemyselných stavieb

 • novostavby výrobných, skladových a logistických hál rôzneho charakteru
 • rekonštrukcie a dostavby priemyselných stavieb

Významným prvkom pri budovaní imidžu a pozície na trhu bolo v roku 2008 nadobudnutie novej administratívnej budovy, ktorá bola zrekonštruovaná pomocou moderných stavebných postupov a materiálov a predstavuje reprezentatívne sídlo spoločnosti. Počas svojej histórie spoločnosť pôsobila výlučne na slovenskom trhu. Spoločnosť je nositeľom integrovaného manažérskeho systému a držiteľom certifikátov pre normy STN EN ISO 9001:2009, STN EN ISO 14001:2005 a STN OHSAS 18001:2009.

Všetky tieto manažérske systémy sú každoročne kontrolované externým orgánom a certifikáty sú pravidelne obnovované. Vedenie spoločnosti dôrazne dbá na dodržiavanie týchto noriem aj v praxi a preto vďaka komplexnému systému riadenia kvality je spoločnosť BETPRES, s.r.o. schopná presvedčiť nových zákazníkov, že dokáže popri dohodnutých cenách a termínoch zrealizovať objednané dielo v najvyššej kvalite a zároveň zabezpečiť ochranu životného prostredia aj vlastných zamestnancov.

Stavebné aktivity sú zamerané na hlavnú stavebnú činnosť /HSV/ a pridruženú stavebnú činnosť  /PSV/.

Hlavná stavebná výroba HSV:

 • zemné práce
 • debnenie a betonárske práce
 • murárske práce
 • tesárske práce
 • novodobé fasádne systémy
 • úpravy povrchov tradičné, tenkovrstvé
 • komunikácie zo zámkovej a inej dlažby
 • terénne a sadové úpravy

Pridružená stavebná výroba PSV:

 • elektroinštalácie a bleskozvody
 • sadrokartónové systémy a minerálne pohľady
 • antistatické podlahy, liate podlahy
 • zdravotnícke inštalácie
 • klampiarske konštrukcie a strešné krytiny
 • stolárske konštrukcie
 • keramické dlažby a obklady
 • podlahy plávajúce, vlysové a pod.
 • interiérové sadrové stierky, maľby, nátery
 • aplikácia sanačných systémov