Prístavba a nadstavba materskej školy v obci Čičava

  • Investor
    Obec Čičava, Čičava 41, 093 01 Vranov nad Topľou
  • Lokalita
    Čičava
  • Realizácia
    08/2020 – 03/2021
Popis stavby:

Projekt rieši prístavbu učebne, herne a spálne, prístavbu dvoch schodísk z južnej a severnej strany a nadstavbu 2NP nad pôdorysom existujúceho objektu. Pôvodná časť dispozície prízemia sa čiastočne upraví . Navrhovaný stav rieši prestavbu kuchyne a zázemia kuchyne a tri triedy materskej školy pre 66 žiakov.

Jedna trieda je navrhovaná v 1NP prístavbou priestorov a prestavbou existujúcej časti. V 2 NP sú navrhované dve triedy po 21 žiakov spolu zo zázemím. Pristavovaná časť je založená na zákl. pásoch a pätkách, strop nad 1 NP je navrhovaný železobetónový. Nadstavba 2NP je navrhovaná ako murovaná, ukončená železobetónovým vencom. Strecha je navrhovaná sedlová – väzníková (s presahom štítových stien)v kombinácii s pultovými strechami a atikou v pristavovaných častiach. Nad schodiskami je navrhovaný drevený krov, nad prístavbou z východnej strany sú použité drevené nosníky.

Krytina v prístavbách je z PVC, na väzníky je navrhovaná krytina z lakoplastovaného plechu. Podlaha v pristavovaných častiach je zateplená podlahovým polystyrénom hr. 12 cm. Schodiska do 2NP sú monolitické – železobetónové, zábradlia sú oceľové. Zo severnej, západnej a južnej strany je navrhovaný okapový chodník z betónových platní vymedzených park. obrubníkom. V rámci objektu sa riešia nové rozvody elektroinštalácie, ústredného vykurovania vrátane kotolne, zdravotechniky vrátane lapača tukov , rekonštrukcia odberného plynového zariadenia a odberného elektrického zariadenia.