Rokycany – infraštruktúra

  • Objednávateľ
    Obec Rokycany, 082 41 Rokycany 45
  • Realizácia
    04/2012 - 12/2013
  • Lokalita
    Vranov nad Topľou
Popis stavby:

Predmetom stavby bolo zlepšenie infraštruktúry v obci Rokycany vybudovaním kanalizácie a čistiarne odpadových vôd.

Výstavba samotnej kanalizácie bola realizovaná postupne podľa jednotlivých kanalizačných vetiev, na ktorých boli vybudované kontrolné a pripájacie šachty. Celková dĺžka samotnej kanalizácie predstavovala 3 680 m. Vzhľadom k výškovej a smerovej členitosti bolo nevyhnutné vybudovanie aj 4 prečerpávacích staníc vrátane napojenia na elektrickú energiu. Súčasťou kanalizácie bola aj realizácie jednotlivých domových prípojok, vybudovanie lávky cez riečku Svinku a oprava asfaltového krytu komunikácií. Súčasťou objektu ČOV bolo aj vybudovanie elektrickej prípojky, studne a vodovodnej prípojky, oplotenia a prístupovej cesty.