Urbanisticko-architektonická úprava centra mesta Vranov nad Topľou, 3. etapa: Realizačný úsek C-juh

  • Objednávateľ
    Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87, 093 01 Vranov nad Topľou
  • Realizácia
    06/2018 – 11/2018
  • Lokalita
    Vranov nad Topľou
Popis stavby:

Predmetom stavby bola rekonštrukcia centra mesta Vranov nad Topľou, ktorá zodpovedá požiadavkám investora. Zároveň má plniť potreby na komplexné, funkčno-prevádzkové a estetické preriešenie vymedzeného územia, ktoré umožní jeho optimálnejšiu organizáciu z hľadiska automobilovej dopravy a pešieho pohybu. Navrhované riešenie zohľadňuje majetkovoprávne a zmluvné vzťahy investora.