Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v spojenej škole Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov

 • Investor
  Prešovský samosprávny kraj
 • Lokalita
  Prešov
 • Termín realizácie
  2/2023 – 2/2024
Popis stavby:

Jedná sa o kompletnú zmenu dispozície a funkčno-prevádzkového riešenia existujúceho objektu dielni praktického vyučovania, pri zachovaní nosnej oceľovej konštrukcie.

Vložením novej oceľovej konštrukcie sa tak existujúca hala vertikálne predelí na 2. nadzemné podlažia. Pričom 1.NP bude využité v plnom plošnom rozsahu a 2.NP v 1/3 plochy. Zvyšné 2/3 budú ukončené do stavu holopriestoru, čo umožní v prípade budúceho rozvoja školy variabilné využitie týchto priestorov.

Súčasťou projektu sú aj:

 • Stavebné úpravy telocvične vo forme zateplenia JV strany objektu a výmeny zostávajúcich pôvodných okien za plastové,
 • Odstránenie prístavby hlavného objektu,
 • Výmena vnútroareálových rozvodov vody, kanalizácie, plynu, NN prípojky, rekonštrukcia osvetlenia areálu,
 • Výmena časti oplotenia areálu,
 • Oprava vnútroareálových spevnených plôch vrátane doplnenia drobných exteriérových prvkov.