Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Košice – Šaca

  • Investor
    Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Budovateľská 1, 040 15 Košice-Šaca
  • Realizácia
    6/2020-11/2020
  • Lokalita
    Košice
Popis stavby:

Účelom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy v zmysle odporúčaní energetického auditu nad rámec splnenia min. požiadaviek na energetickú hospodárnosť.

Tento cieľ sa dosiahne:

– zlepšením tepelno-technických vlastností obalových konštrukcií (obvodový plášť, strechy)
– znížením tepelných strát vetraním rekuperáciou
– inštaláciou zariadení obnoviteľných zdrojov energie v budove (tepelné čerpadlá, slnečné kolektory)
– úpravou a vyregulovaním vykurovacieho systému
– modernizáciou osvetlenia výmenou za svietidlá s nízkou spotrebou el. energie
Navrhované úpravy majú charakter významnej obnovy budovy. Obnova bude zameraná iba na obalové konštrukcie a úspory energií a nebude mať vplyv na účel využitia a dispozíciu vnútorných priestorov.