Oprava hrádze Latorica

 • Objednávateľ
  Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
 • Realizácia
  5/2019 – 11/2019
 • Lokalita
  Latorica
Popis stavby:

Predmetom stavby je odstrániť súčasné nepriaznivé javy, prejavujúce sa na vzdušnej strane hrádze a to realizáciou podzemných tesniacich stien. Stavba je rozdelená na stavebné objekty:

 • SO 01 Podzemná stena – úsek A – 3 v hkm 7,200-7,300 – t.j. 100m v korune hrádze
 • SO 01 Podzemná stena – úsek A – 5, v hkm 8,188-8,450 – t.j. 262 m pri návodnej päte hrádze
 • SO 01 Podzemná stena – úsek A – 6 v hkm 8,650-8,800 – t.j. 150 m v korune hrádze
 • SO 01 Podzemná stena – úsek B v hkm 9,950-10,000 – t.j. 50 m – v korune hrádze

Súčasťou stavby je aj oprava prístupových komunikácii a vybudovanie panelovej plochy pod ZS.